Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro občany

 

INFORMACE O PROVOZU KOMÍNŮ A
 
KOUŘOVODŮ A SPOTŘEBIČŮ PALIV
 
V souvislosti se zahájením topné sezóny stojí za připomenutí, že k vytápění objektů lze používat pouze schválené typy spotřebičů paliv a je nutné se řídit předpisy a návody výrobce pro jejich instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu.
 
     Zákon o požární ochraně ukládá povinnost dodržovat podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, a počínat si tak, aby nedocházelo k požárům. Platí to zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování, manipulaci a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, při zacházení s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Podrobnosti o těchto povinnostech upravuje vyhláška č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci).
 
     Na co si dát pozor, než začnete topit?
Každý by měl znát, v jakých lhůtách je povinen zajistit pravidelnou revizí plynových a elektrických spotřebičů nebo čištění a kontrolu komínů jednotlivých typů tepelných spotřebičů. Měl by si zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda není spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatrnosti je třeba dbát při vysypávání žhavého popele - popel ukládat do nehořlavých a neporušených nádob. Každoročně se stává špatné ukládání popele příčinou požárů nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.
 
     Příprava topidel.
Splněny by měly být zejména předepsané povinné revize a kontroly. Máte vyčištěná kamna, seřízený kotel topení? Zvláště důležité je to u uživatelů plynových kotlů, kteří mají stanovenu povinnost zajistit jednou za rok kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.
Topí-li se pevnými palivy, znamená zanesený komín nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou opět požadovány u plynových kotlů. U nich je nutná jak čistota komínových průduchů, tak předepsaný tah komína.
Odpovědnost za stav komínu jako součásti domu nemá kominík, ale majitel objektu.
 
     Některé zásady bezpečného provozu topidel:
-     dodržovat bezpečnou vzdálenost jednotlivých druhů topidel od hořlavých stavebních konstrukcí a zařizovacích předmětů
-     neodkládat hořlavé materiály a předměty na povrch topidla,
-     izolovat spotřebič pevných paliv od podlahy z hořlavých hmot ochrannou podložkou, přesahující jeho půdorys,
-     udržovat komíny a kouřovody v řádném technickém stavu, zajistit jejich pravidelné kontroly a nepoužívat komíny, u nichž byly zjištěny závady dle ČSN EN 1443,
-     dbát na pravidelné čištění a kontrolu komínů a kouřovodů spotřebičů paliv.
 
 
                                                                                                          PREVENTISTA
                                                                                                          SDH SPYTIHNĚV